Fitjar Kirke

 


Middelalderkirken på Fitjar ble revet i forbindelse med oppføring av en ny kirke i 1867.

I 1721 ble gamlekirken beskrevet som:

"een god muured Steen Kirche, foruden Taarn, med eet Waabenhuus af Tømmer og eet Stiehuss af Stave Bygning, tægt over alt med Pander og Velholdt".

På en oppmåling som ble foretatt før rivingen i 1867 framtrer den som en liten steinkirke uten tårn, med et enkelt skip og et noe smalere og lavere kor. Foran vestgavlen sto et våpenhus av tre. I 1686 oppgis størrelsen på skipet til 26 x 20 alen, mens koret var 13 alen langt øst-vest og 16 alen bredt. I 1721 var de tilsvarende mål 26 x 19 alen og 13 x 14 alen.

Dette gir et bilde av en kirke som tilsynelatende må ha vært påfallende lik Moster kirke, men kirken på Fitjar må vært noe større enn Mostrakirken.

I 1686 foretok stiftsskriveren en befaring i kirken og benevner interiøret som:

"I andre maader er den og meget slet, baade aff Altertafle og Predichestoel, sampt Pulpetuet (galleriet) som dog indtil vider faar beroe".

Fitjar kirke ble på slutten av 1600-tallet betegnet som annekskirke under Stord. Vi regner det som ganske sikkert at Sogneprest Didrick Nielsen Muus ved flere anledninger også utførte sitt prestearbeide i middelalderkirken på Fitjar.Fitjar Kirke
Dagens Fitjar Kirke - Bygget i 1867